F.P.U.H Sedia Janiczek Zbigniew
Żegocina 5
32-731 Żegocina
NIP    868-101-87-77

KARTA GWARANCYJNA

1.      Nazwa produktu ,ilość oraz nazwa tkaniny:

Lp.

Nazwa produktu

Ilość

Tkanina/Skóra

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

2.     Data produkcji i numer dowodu sprzedaży:………………………………………………..

3.     Numer zamówienia: …………………………………………………………………………………….

4.      Wyrób sprawdzony, odpowiada normom technicznym i normom bezpieczeństwa.

5.      Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od dnia , w którym został wydany Kupującemu .

 

Niniejsza Karta Gwarancyjna nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających niezgodności Wyrobu z umową.

Gwarant F.P.U.H. „Sedia” Janiczek Zbigniew, z siedzibą w Żegocinie (32-731), Żegocina 5, REGON 850231106, NIP 868-101-87-77

Sprzedawca – osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferują do sprzedaży wyroby wyprodukowane przez Gwaranta.

Sprzedawca zobowiązany jest do: udzielenia Kupującemu informacji na temat materiałów z jakich wykonany jest mebel, zasad konserwacji jak i instruktażu o funkcjonowaniu akcesoriów meblowych, które wprawiane są w ruch podczas użytkowania oraz do wydania Karty Gwarancyjnej.

Kupujący – osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które nabyły wyroby wyprodukowane przez Gwaranta od Sprzedawców lub bezpośrednio od Gwaranta.

Przedstawiciel Gwaranta – pracownik Gwaranta albo inna osoba legitymująca się pisemnym pełnomocnictwem Gwaranta do wykonywania na jego rzecz i w jego imieniu czynności faktycznych i prawnych w zakresie wykonywania obowiązków gwarancyjnych.

Wyroby- meble oraz inne produkty wytwarzane przez Gwaranta w ramach prowadzonego Przedsiębiorstwa.

 

Obowiązki i uprawnienia gwarancyjne ogół praw i obowiązków Gwaranta, Sprzedawcy i Kupującego

wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego art. 577 oraz ustawy z dn. 27.07.2002r. „O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego” Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z 05.09.2002r. Karta Gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnym, do którego zastosowanie ma ustawa z dn. 27.07.2002r. „O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego” Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z 05.09.2002r.

 

Niniejsza Karta Gwarancyjna nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności Wyrobu z umową.

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od dnia, w którym wyrób został wydany.

1.Obowiązki Gwaranta

1.1 Gwarant zapewnia Kupującemu prawidłowe funkcjonowanie i użytkowanie Wyrobu przez okres 24-ch miesięcy od daty wydania Wyrobu. Meble mają charakter wypoczynkowy.

1.2 Reklamację rozpatrzymy w drodze nieodpłatnej naprawy w terminie do 30 dni od otrzymania zgłoszenia niezgodności przez Gwaranta lub w terminie wydłużonym, ale uzgodnionym z klientem.

1.3 Do Gwaranta należy wybór odpowiedniego świadczenia gwarancyjnego (naprawa u klienta, wymiana części, naprawa u Gwaranta, wymiana całego Wyrobu).

1.4 Ustala się dopuszczalną liczbę napraw wyrobu do 4-ech razy przy powtarzalnych wadach istotnych.

1.5 o przyjęciu do realizacji przez Gwaranta lub też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący zostanie powiadomiony niezwłocznie po zakończeniu oględzin mebli, poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu do protokołu załatwienia reklamacji. We wszystkich pozostałych przypadkach, w drodze pisemnej decyzji, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji do Gwaranta.

1.6 Gwarancja obowiązuje pod warunkiem przestrzegania przez Kupującego podanych zasad użytkowania i konserwacji wyrobów meblowych oraz innych instrukcji i zaleceń przekazanych przez Gwaranta.

 

2. Ograniczenia odpowiedzialności Gwaranta wobec Kupującego następują, gdy:

2.1 Kupujący dokona uszkodzeń Wyrobu na skutek użytkowania niezgodnie z jego przeznaczeniem.

2.2 Uszkodzenia Wyrobu nastąpią w wyniku nie przestrzegania przez Kupującego: instrukcji montażu, zasad użytkowania i konserwacji wyrobów meblowych lub prawidłowej eksploatacji, a także nieostrożnego przenoszenia lub przewożenia Wyrobu.

2.3 Kupujący nie zapewni właściwych warunków w pomieszczeniach, w których Wyrób jest eksploatowany lub przechowywany, tj. temperatury od +15°C do +30°C; wilgotności od 25% do 80%. Odległość Wyrobu od czynnych źródeł ciepła nie powinna być mniejsza niż pół metra. Wyrób nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz innych czynników atmosferycznych.

2.4 Kupujący użytkuje Wyrób niezgodnie z indywidualnymi cechami wyrobu wskazanymi przez Gwaranta.

 

3. Wyłączenie odpowiedzialności Gwaranta wobec roszczeń Kupującego.

3.1 Kupujący traci uprawnienia przewidziane w pkt. 3.2; 3.6 niniejszej Karty Gwarancyjnej, jeżeli widocznych (w trakcie normalnego użytkowania ) niezgodności z umową nie zgłosi do Sprzedawcy przed upływem dwóch miesięcy od chwili wydania, a w trakcie dłuższego okresu użytkowania mebla jeżeli niezgodności stwierdzonej nie zgłosi Sprzedawcy przed upływem dwóch miesięcy od chwili jej zauważenia.

3.2 Roszczenia Kupującego ulegają przedawnieniu z upływem roku od stwierdzenia przez Kupującego

niezgodności Wyrobu z umową. Przedawnienie nie może się skończyć przed upływem okresu Gwarancji na Wyrób. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy.

3.3 Kupujący nie może żądać obniżenia ceny Wyrobu lub odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia nieistotnych niezgodności Wyrobu z umową.

3.4 Gwarant nie odpowiada za niezgodności Wyrobu z umową, gdy Kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

3.5 Niezgodność Wyrobu z umową nie zachodzi, jeżeli nastąpiło dodatkowe uzgodnienie właściwości Wyrobu z Kupującym dotyczące wskazanych wad wyrobu, zmniejszających użyteczność wyrobu, pomniejszających jego walory estetyczne, połączone z obniżeniem ceny.

3.6 Jeżeli Kupujący dokona sam lub zleci osobom trzecim dokonanie napraw bądź zmian w konstrukcji Wyrobu traci uprawnienia przewidziane w pkt. 3.2; 3.3; 3.6 niniejszej Karty Gwarancyjnej.

3.7 Jeżeli podany termin wizyty Przedstawiciela Gwaranta został niedotrzymany z winy Kupującego to Kupujący traci uprawnienia przewidziane w pkt. 3.2 niniejszej Karty Gwarancyjnej, zatem nie występuje zwłoka w załatwieniu reklamacji. w tej sytuacji Gwarant załatwia reklamację w nowym, ustalonym przez siebie terminie.

3.8 Jeżeli Kupujący uniemożliwi Przedstawicielowi Gwaranta dokonanie naprawy wad usuwalnych, wymiany wadliwej części wymiany całego Wyrobu to uważa się, że zrezygnował z uprawnień wynikających z niniejszej Karty Gwarancyjnej.

3.9 Jeżeli Kupujący doprowadzi do zabrudzenia, zniszczenia, zdewastowania mebla, przekraczając poziom normalnego zużycia.

3.10 Gwarancją nie są objęte:

- efekty niewłaściwych prób czyszczenia pokrowców,

- zróżnicowane zużycie spowodowane nierównomierną eksploatacją „siedzisk”,

- różnice w twardości i wysokości pojedynczych elementów, podzespołów uwarunkowane rozwiązaniami konstrukcyjnymi,

- różnice ± 5 cm w wymiarach rzeczywistych mebli w stosunku do wymiarów podanych w informatorach Gwaranta,

- różnice w strukturze drewna, oraz różnica odcieni barwionych elementów klejonych i naturalnych drewna. Małe otwarte warstwy sękowe, odbicia, drobne rysy, wypaczenia są cechami i oznaką naturalności materiału,

- zmiany zabarwienia skóry przejmowane od obcych materiałów o nie utrwalonych kolorach,

- marszczenia – pofałdowania materiału obiciowego (skaju lub tkaniny) na meblu z miękkim wypełnieniem wkładów po każdorazowym użytkowaniu, które są naturalnym następstwem rozciągnięcia materiału obiciowego,

- naturalne objawy użytkowania mebli tapicerowanych, które polegają na tym, że po każdorazowym

użytkowaniu mogą powstać marszczenia pokrowców oraz przemieszczanie miękkiego wypełnienia we wkładach oparć i podłokietników. Można je zlikwidować poprzez ręczne wstrząsanie, klepanie i na nowo uformowanie kształtu poduch,

- różnice w twardości pianek siedzisk w granicach 10%-15% z uwagi na dopuszczalny rozrzut twardości pianek jednego gatunku podawany przez producentów pianek oraz naturalne zmiany miękkości poduch,

- niektóre tkaniny mienią się w promieniach światła. Powstaje złudne wrażenie wycierania się barwy lub powstania odcieni. Nie jest to powód reklamacji, a jedynie cech tych tkanin.

- odcień tkaniny może różnic się od wysyłanej próbki tkaniny. Nie jest to powód do reklamacji, ponieważ odcień tkaniny zależy od procesu produkcyjnego w fabryce tkanin.

Roszczeniom reklamacyjnym nie podlegają również:

  • naturalny zapach wyrobów olejowanych i lakierowanych, który może się utrzymywać do 2 miesięcy od rozpoczęcia użytkowania
  • dopuszczalne różnice w odcieniu elementów drewnianych (drewno jako materiał naturalny posiada zróżnicowane odcienie zależne od jego naturalnych warunków siedliskowych)
  • widoczne promienie rdzeniowe drewna jako jeden z elementów jego budowy anatomicznej
  • niewielkie ciemniejsze zabarwienia (tzw. fałszywa twardziel) jako jeden z elementów anatomicznej budowy drewna
  • niewielkie zaprawki ubytków w drewnie (o ile nie odbiegają kolorystycznie od elementu i nie są zastosowane na eksponowanych elementach, tj. płyta wierzchnia stołu, drzwiczki, czoło szuflady, szczyt łóżka itp.);

 

3.11 Utrata uprawnień z gwarancji następuje szczególnie w przypadku mechanicznego uszkodzenia mebla (np.: rozcięcie, rozdarcie, zadrapanie, przypalenie, zabrudzenie, uszkodzenie i otarcie mebla w czasie transportu pojazdami nie należącymi do Gwaranta, rozpakowywaniu lub użytkowania itp.) lub w wyniku nieprzestrzegania zasad użytkowania i konserwacji wyrobów meblowych.

Przy reklamacjach nowych mebli z uszkodzeniami transportowymi należy zachować grubą folię opakowania do przyjazdu i oceny przyczyn przez przedstawiciela Gwaranta.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI WYROBÓW MEBLOWYCH

1.Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich instrukcją i przeznaczeniem.

2.Przy rozpakowaniu nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować uszkodzenie obicia mebla!

3.W wyniku transportu po rozpakowaniu mogą nastąpić nieregularne fałdy i zagniecenia obicia. Cofnięcie efektu następuje w kilka dni po rozpakowaniu. Przyspieszenie procesu kształtowania można uzyskać poprzez ręczne uformowanie poduch, podłokietników i siedzisk.

4.Podczas przestawiania mebla nie należy trzymać za obicie lub jego luźne elementy (poduchy) gdyż może to spowodować nieodwracalne odkształcenia lub rozerwania. Meble lub elementy zestawu należy przenosić, chwytając je od spodu za sztywne elementy konstrukcji nośnej. Meble nie należy przesuwać gdyż krawędzie

stópek mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia podłogi.

5.Meble należy używać w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Wilgotność powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach 25%-80%. Temperatura dopuszczalna od +15°C do +30°C.Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż pół metra od czynnych grzejników, pieców.

6.Meble chronić przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą być spowodowane np. siadaniem na płytę podgłówka, stawaniem lub siadaniem na podłokietnikach, krawędziach oparć i siedzisk, na pojedynczych drewnianych listwach sprężynujących wysuwki, rozpychaniem skrzyni pościelowej przez umieszczenie nadmiernej objętości pościeli itp.

7.Wymagane jest również wypoziomowanie i ustawienie mebli na równej posadzce.

8.Przy rozkładaniu sof do leżenia ważnym jest, aby zawsze czynność tę wykonywać stojąc przed meblem, pośrodku jego szerokości. Podnieść nieco od dołu siedzisko i wysunąć do oporu, prowadząc prostoliniowo. Materace wychylane zestawów wypoczynkowych narożnikowych należy wyciągać ruchem pionowo skośnym do przodu, po uprzednim wysunięciu segmentu do leżenia, jak przy sofach.

9.Niektóre tkaniny mienią się w promieniach światła. Wygląda to tak, jakby miały różne odcienie. Nie jest to powód do reklamacji, a cecha charakterystyczna tych tkanin.

10.Zastosowane w meblach tkaniny nie wymagają specjalnej pielęgnacji. Wystarcza co pewien czas oczyszczenie zewnętrznej powierzchni tapicerki suchą, miękką ściereczką lub w przypadku tkanin miękką szczotką do ubrań, ewentualnie odkurzaczem z nasadką do tapicerki.

11.Plamy i większe zabrudzenia należy usunąć natychmiast miękką, białą bawełnianą ściereczką zwilżoną w letniej wodzie, okrężnymi ruchami bez wywierania większego nacisku. Wilgotne po oczyszczeniu miejsca pozostawić do naturalnego wyschnięcia (nie używać suszarki). Przy trudno schodzących plamach można użyć delikatnego, szarego mydła. Bezpośrednio po wyschnięciu miejsca oczyszczone na pokrowcach z tkanin można przeczesać szczotką do ubrań.

 

UWAGA!

1. Do czyszczenia tkanin obiciowych w żadnym wypadku nie stosować środków chemicznych typu

rozpuszczalniki, benzyna, alkohol.

2. Duży nacisk przy czyszczeniu może spowodować rozjaśnienie kolorów lub łuszczenie warstwy

barwnika.

3. Wymagana jest zawsze przezorność, aby na mało widocznym miejscu tapicerki przeprowadzić próbę, jak zachowują się kolory przy czyszczeniu.

4. Środki pielęgnująco-czyszczące przeznaczone do mebli znajdujące się w ogólnodostępnym handlu

mogą być użyte wyłącznie na odpowiedzialność Kupującego.